خدمات مدیریت امور حقوقی

دفتر حقوقی کریمی آماده اراِئه خدمات و مشاوره حقوقی ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی می باشد:

• تاسیس و اداره دوایر حقوقی سازمان ها، بانک ها، ادارات، شرکت های حقوقی
• قرارداد مشاوره موقتی و سالیانه به اشخاص حقیقی
• مشاوره در مورد قراردادها و حضور در جلسات حضوری و غیر حضوری
• مشاوره در دعاوی اداره کار و تامین اجتماعی
• تنظیم و تدوین و مشاوره قراردادهای داخلی، بین المللی
• تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی
• امور دعاوی
• پیگیری وصول مطالبات
• انجام امور وکالتی در دادگاه ها و داوری
• مطالعه پرونده های حقوقی

برای اطلاعات بیشتر فرم را تکمیل و ارسال کنید.

به بالای صفحه بردن